Wednesday, 5 November 2014

Poutini Poutini


Poutini, Poutini
Ki te rua rere hä 

Aué kapa, aué kapa 
Ki te rua rere hä 

Ü atu ana, auahi ana 
Ü atu ana, auahi ana 

Kss hī, kss hī, kss hī, hā 
Kss hī, kss hī, kss hī hā
Hī! 

Consumed are the hordes
Dispatched to the pits
Rank upon rank
Into the hangi pits
Behold the smoke
Behold the smoke


No comments: